Program nauczania Polskiego Języka Migowego dla rodziców dzieci z uszkodzonym słuchem.


Nazwa Innowacji: 

Język migowy dla rodziców

Na czym polega innowacja: 

Celem innowacji społecznej jest dostosowanie oferty kształcenia ustawicznego w zakresie polskiego języka migowego do potrzeb słyszących rodziców małych dzieci z uszkodzonym słuchem (0-7 lat) i specjalistów pracujących z dziećmi i ich rodzicami.

Kiedy dziecko rodzi się głuche rodzice stają przed wyborem sposobu komunikacji z nim. Konieczność dokonania takiego wyboru wynika z tego, że większość małych głuchych dzieci ma utrudniony dostęp do języka, zarówno fonicznego jak i migowego. Jedynie głuche dzieci głuchych migających rodziców mają niczym nieutrudniony dostęp do języka migowego – to jest bardzo mała grupa w całej populacji, ok. 5%.

Najnowsze badania z dziedziny neurolingwistyki dowodzą, że optymalnym rozwiązaniem dla dzieci głuchych jest jak najwcześniejsze wprowadzenie komunikacji migowej, która wspiera późniejszy rozwój języka fonicznego w oparciu o zastosowanie protez słuchu (aparaty lub implanty).

Żeby wprowadzać komunikację migową najpierw rodzice uczą się języka migowego. Następnie, w domu, używają tego języka do komunikacji z dzieckiem – opowiadają dziecku o świecie dookoła wykorzystując język migowy. Dziecko obserwuje sposób komunikacji rodziców i po pewnym czasie zaczyna powtarzać zaobserwowane znaki.

W obecnej sytuacji nie ma na polskim rynku ani metodyki, ani materiałów dydaktycznych do nauki języka migowego dla rodzica dziecka głuchego. Obecne programy i kursy nauki języka migowego mają charakter ogólny i nie odpowiadają potrzebom edukacyjnym rodzica dziecka głuchego.

Innowacja społeczna pod nazwą „Język migowy dla rodziców” rozwiązuje ten problem, gdyż zawiera odpowiednie materiały do nauki, przykłady i ćwiczenia oraz materiał edukacyjny dla rodziców wyjaśniający, na czym polega podejścia komunikacyjnego w programie polskiego języka migowego.

Korzyści dla rodziców dzieci głuchych

Dzięki opracowaniu „Języka migowego dla rodziców” rodzice dzieci
głuchych uzyskują nowe możliwości w zakresie nauki polskiego języka
migowego.

Rodzice mają bezpłatny dostęp do:

 • programu i materiałów nauczania
 • kolekcji ponad 3000 słów i wyrażeń w języku migowym dopasowanych do potrzeb komunikacyjnych dzieci w wieku 0-7 lat
 • pakietu zawierającego opisy 50 zabaw komunikacyjnych w polskim języku migowym
 • materiału edukacyjnego dla rodziców
 • ilustrowanych książeczek zawierających podstawowe znaki języka migowego.

Rodzice zyskują:

 • wiedzę dotyczącą rozwoju językowego (w języku migowym) dziecka
 • wiedzę dotyczącą zagadnienia dwujęzyczności językowo-migowej
 • wiedzę dotyczącą potencjalnego zasobu leksykalnego, które dziecko może zdobyć przed pójściem do szkoły
 • wiedzę dotyczącą tego, co powinien obejmować kurs polskiego języka migowego dedykowany rodzicom dzieci w wieku 0-7 lat.

Dzięki udostępnionym materiałom rodzice zyskują możliwość bardziej świadomego wyboru sposobu komunikacji z głuchym dzieckiem.

Korzyści dla lektorów języka migowego

Lektorzy języka migowego, dzięki innowacji społecznej „Język migowy dla
rodziców” uzyskają program i materiały do prowadzenia zajęć z rodzicami dzieci
głuchych oraz ze specjalistami stykającymi się w swojej pracy zawodowej z
dziećmi głuchymi. Dzięki temu lektorzy:

 • oszczędzają czas potrzebny na przygotowanie materiałów dydaktycznych
 • mają bezpłatny dostęp do wyselekcjonowanych materiałów wizualnych (zdjęcia, obrazki)
 • mają bezpłatny dostęp do bogatego materiału słownikowego
 • mają bezpłatny dostęp do tekstów migowych użytecznych w ćwiczeniu językowej umiejętności odbierania
 • przygotowane prezentacje dotyczące zagadnień gramatycznych
 • zdefiniowane cele nauczania dla każdego z modułów.

Korzyści dla specjalistów pracujących z dziećmi z uszkodzeniem słuchu oraz ich rodzicami

W gronie specjalistów pracujących z dziećmi z uszkodzonym słuchem oraz ich rodzicami są między innymi: pedagodzy, logopedzi, pielęgniarki środowiskowe, pediatrzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści w ośrodkach rehabilitacji słuchu i mowy, pracownicy zespołów i ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele klas 1-3.

Specjaliści mają bezpłatny dostęp do:

 • programu i materiałów nauczania
 • kolekcji ponad 3000 słów i wyrażeń w języku migowym dopasowanych do potrzeb komunikacyjnych dzieci w wieku 0-7 lat
 • pakietu zawierającego opisy 50 zabaw komunikacyjnych w polskim języku migowym
 • materiału edukacyjnego dla rodziców.

Specjaliści zyskują:

 • wiedzę dotyczącą rozwoju językowego (w języku migowym) dziecka
 • wiedzę dotyczącą zagadnienia dwujęzyczności językowo-migowej
 • wiedzę dotyczącą potencjalnego zasobu leksykalnego, które dziecko może zdobyć przed pójściem do szkoły
 • wiedzę dotyczącą tego, co powinien obejmować kurs polskiego języka migowego dedykowany rodzicom dzieci w wieku 0-7 lat.

Dzięki udostępnionym materiałom specjaliści mają możliwość:

 • włączenia się w budowanie otoczenia językowego dziecka głuchego
 • rozwijania zasobów leksykalnych dziecka w oparciu o materiały wizualne (zdjęć, obrazków) oraz znaki i wyrażenia języka migowego
 • rozszerzania własnego zasobu leksykalnego w polskim języku migowym.

 

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami innowacji społecznej „Język migowy dla rodziców” są:

 

 • rodzice małych dzieci z uszkodzeniem słuchu oraz członkowie ich rodzin;
 • specjaliści pracujący z dziećmi z uszkodzeniem słuchu oraz ich rodzicami. W gronie tych specjalistów są: pedagodzy, logopedzi, pielęgniarki środowiskowe, pediatrzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści w ośrodkach rehabilitacji słuchu i mowy, pracownicy zespołów i ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele klas 1-3.

Użytkownicy

Użytkownikami innowacji społecznej będą:

 • instytucje kształcenia ustawicznego, specjalizujące się w nauczaniu języka migowego oraz
 • lektorzy języka migowego

Udostępniane produkty w ramach licencji 

 1. Materiały edukacyjne dla rodziców

Galeria

 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.
   

O autorach innowacji  

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki