Polityka prywatności


Regulamin strony internetowej

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź.

 2. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP oraz zasad współżycia społecznego.

 3. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej.

 4. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

 5. Treść publikowanych informacji na stronie internetowej powstała w związku z realizacją oraz dotyczy projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” o numerze POWR.04.01.00-00-I085/15, który to projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 6. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest nieodpłatne.

§ 2 Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

 2. Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownik strony nie może:

  1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych

  2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

§ 3 Treść strony

 1. Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

§ 4 Udostępnione informacje

 1. Udostępnienie informacji lub materiałów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą Instytucję tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.

 2. Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii nie prowadzi stałej kontroli niniejszej witryny, w tym jej części, które zawierają treści zamieszczane przez innych użytkowników. Osoby, które zauważą treści innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu do Stowarzyszenia Instytut Nowych Technologii.

 3. W uzasadnionych przypadkach, Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.

 4. Osoby lub podmioty zainteresowane pobraniem i używaniem produktów (innowacji) stworzonych w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” musi zalogować się na stronie korzystając z FORMULARZA REJESTRACJI/LOGOWANIA

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy- jeżeli dotyczy-, i adres e-mail, telefon) udostępniane dla Stowarzyszenia Instytut Nowych Technologii za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

§ 7 Kontakt

 1. W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź

tel. 603 811 156, 42 632 27 20

innowacje@newtechlodz.com