FAQ


Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział:

1. Osoby fizyczne lub instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie/metodę/rozwiązanie w zakresie kształcenia ustawicznego i które otrzymają środki na rozwój swojej innowacji (tak zwani GRANTOBIORCY – INNOWATORZY SPOŁECZNI).

2. Osoby fizyczne lub instytucje, które otrzymają nowe rozwiązania, metody działania, narzędzia i które je przetestują oraz będą upowszechniać (tak zwani UŻYTKOWNICY INNOWACJI).

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne bez względu na pochodzenie, wiek, płeć, stan zdrowia, kwalifikacje.

 

Kim jest Grantobiorca / Innowator społeczny?

Grantobiorca / Innowator społeczny (pojęcia używane zamiennie) to w rozumieniu ustawy wdrożeniowej Kandydat na Grantobiorcę / Innowatora społecznego, który zakwalifikował się do udziału w projekcie i podpisał Umowę o powierzenie grantu.

Natomiast Kandydatem na Grantobiorcę / Innowatora społecznego nazywamy podmioty prywatne (w tym os. fizyczne i grupy nieformalne) lub publiczne starające się o udział w Projekcie, które zamierzają pozyskać grant i złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu.

 

Kto może otrzymać grant?

Grant mogą otrzymać podmioty prywatne lub publiczne z różnych środowisk z całej Polski, jak też osoby fizyczne bez względu na płeć i wiek, w tym m.in.:

 • organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją osób dorosłych (NGO),
 • przedsiębiorstwa,
 • instytucje szkoleniowe oferujące usługi edukacyjne,
 • instytucje publiczne zajmujące się obszarem kształcenia ustawicznego,
 • publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie, wyższe szkoły zawodowe,
 • osoby prywatne i grupy nieformalne, w tym osoby zajmujące się kształceniem ustawicznym – edukatorzy, trenerzy, itp.

 

Co trzeba zrobić, aby otrzymać grant?

Warunkiem udziału w rekrutacji do projektu jest złożenie przez Kandydata na Grantobiorcę Formularza rekrutacyjnego (dostępnego na stronie internetowej oraz w biurze projektu) w wyznaczonym terminie do biura projektu Stowarzyszenia Instytut Nowych Technologii, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź, tel. 42 632 27 20, kom. 603 811 156, mail: innowacje@newtechlodz.com, godziny otwarcia: 8.30-16.30. Decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu.

Przed wypełnieniem i złożeniem Formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z Procedurami dotyczącymi realizacji projektu, w tym z Regulaminem rekrutacji grantobiorców i Regulaminem przyznawania grantów na innowacje społeczne, w których zawarte są wszelkie najważniejsze informacje dotyczące projektu i procesu rekrutacji.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w biurze projektu.

 

W ilu kopiach należy złożyć Formularz rekrutacyjny?

Formularz rekrutacyjny należy złożyć w jednej kopii.

 

Czy wymagany jest druk jednostronny [Formularza rekrutacyjnego]?

Nie, Formularz rekrutacyjny można wydrukować dwustronnie, do czego również zachęcamy.

 

Czy jest możliwość  złożenia formularza rekrutacyjnego w wersji elektronicznej?

Tak, jest możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego w wersji elektronicznej. Należy wydrukować wypełnione dokumenty aplikacyjne, podpisać, zeskanować i odesłać w czasie trwania naboru grantobiorców na maila projektu: innowacje@newtechlodz.com

Co to są referencje środowiskowe i jaka ma być ich zawartość?

Referencje zgodnie z procedurami mają poświadczać, iż Kandydat posiada pozytywne doświadczenie we współpracy z podmiotami będącymi reprezentantami użytkowników. Zwracamy jednak uwagę, że referencje mają mieć charakter celowy. Mają być one wystawione w związku z ubieganiem się o grant.

Prosimy o uwzględnienie w nich następującego sformułowania: Referencje wydaje się w związku z ubieganiem się o grant w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”.

Dodatkowo mogą zawierać opinie o proponowanej innowacji społecznej, mogą także zawierać promesę współpracy związaną np. z testowaniem lub wdrażaniem innowacji.

 

 

Czy referencje należy złożyć w oryginale?

Nie, referencje można złożyć w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

 

Czy referencje można dostarczyć w późniejszym terminie? Czy niezłożenie referencji razem z Formularzem rekrutacyjnym skutkuje odrzuceniem Formularza czy oddaniem go do poprawy?

Zgodnie z zapisami Procedur dotyczących realizacji Projektu pod tytułem „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” za niespełnienie kryteriów formalnych, skutkujące odrzuceniem Formularza i pozostawieniem go bez dalszej oceny, uważa się (…) brak załączonych min. 2, max. 4 referencji środowiskowych.

 

Przez kilka lat prowadziłam zajęcia na uniwersytecie pracując ze studentami dziennymi i zaocznymi, realizowałam projekty unijne skierowanego do doktorantów uczelni wyższych. Proszę o informację czy np. referencje od studentów będą dla Państwa wystarczające?

Zgodnie z zapisami Procedur dotyczących realizacji Projektu pod tytułem „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” Kandydat jest zobowiązany dołączyć minimalnie 2, a maksymalnie 4 referencje środowiskowe. Mają one poświadczać, że Kandydat posiada niezbędną wiarygodność i doświadczenie w obszarze związanym z tematem innowacji społecznej tj. tematem kształcenia ustawicznego. Referencje mają poświadczać, iż Kandydat posiada pozytywne doświadczenie we współpracy z podmiotami będącymi reprezentantami użytkowników (np. od instytucji szkoleniowych oferujących usługi edukacyjne, organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją osób dorosłych, instytucji publicznych zajmujących się kształceniem ustawicznym, uczelni akademickich, etc.). Referencje muszą mieć charakter celowy, tj. być wystawione w związku z zamiarem złożenia Formularza rekrutacyjnego oraz zawierać konkretne informacje na temat rodzaju współpracy z Kandydatem i jej ocenę jakościową.

Nie została przewidziana możliwość pozyskiwania referencji od osób fizycznych.

 

Co oznacza określenie „reprezentanci użytkowników” w punkcie „Referencje mają poświadczać, iż Kandydat posiada pozytywne doświadczenie we współpracy z podmiotami będącymi reprezentantami użytkowników”? Czy skoro, przykładowo, fundacja prowadzi szkołę to referencje ma wystawić ta szkoły lub jej pracownicy/nauczyciele czy też powinny to być inne instytucje, z którymi organizacja prowadziła innowacyjne działania?

Zgodnie z zapisem w Procedurach dotyczących realizacji Projektu pt. „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” (§ 5, pkt. 6) referencje mają poświadczać, że Kandydat posiada niezbędną wiarygodność i doświadczenie w obszarze związanym z tematem innowacji społecznej tj. tematem kształcenia ustawicznego. Referencje mają poświadczać, iż Kandydat posiada pozytywne doświadczenie we współpracy z podmiotami będącymi reprezentantami użytkowników (np. od instytucji szkoleniowych oferujących usługi edukacyjne, organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją osób dorosłych, instytucjami publicznymi zajmującymi się kształceniem ustawicznym, uczelni akademickich etc.).

W celu zapewnienia obiektywizmu wystawionych referencji sugeruje się, aby referencje wystawiały podmioty, które są np. niezależne organizacyjnie od Kandydata.

 

Czy Kandydatem na Grantobiorcę może być spółka PPP? Czy można składać wniosek w partnerstwie 2 podmiotów?

Nie ma ograniczeń dotyczących kategorii podmiotów mogących ubiegać się o grant na innowacje społeczne w ramach projektu.

 

Czy w projekcie można sfinansować prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych?

Działania informacyjno – promocyjne nie są kosztem kwalifikowanym w projekcie i nie ma możliwości ich dofinansowania.

 

Czy innowacją może być platforma www?

Sama platforma www nie może być innowacją społeczną. Może stanowić  jeden z elementów składowych innowacji.

 

Czy znaki w Formularzu rekrutacyjnym są liczone ze spacjami, czy bez? Czy użycie większej liczby znaków [w Formularzu rekrutacyjnym] skutkuje odrzuceniem Formularza czy oddaniem go do poprawy?

Limit znaków liczony jest ze spacjami. Użycie większej liczby znaków będzie skutkowało oddaniem Formularza do poprawy.

 

Czy w projekcie wymagany jest wkład własny?

Nie, Kandydaci na Grantobiorców nie muszą wnosić wkładu własnego, aby otrzymać grant.

 

Czy można testować innowację, np. nowy rodzaj szkolenia, w ramach innego projektu?

Zgodnie z założeniami konkursu jednym z etapów wdrażania innowacji społecznej jest testowanie innowacji w skali mikro (trwające max. 6 m-cy, na małej grupie użytkowników/odbiorców lub w 1 organizacji). Testowanie to powinno odbywać się w ramach zadań realizowanych przez Grantobiorcę. Nie można zatem testować rozwiązania w ramach innego projektu.

 

Co konkretnie kryje się pod pojęciem „koszty administracyjne”? Jakie są to rodzaje kosztów?

Poprzez koszty administracyjne rozumie się m.in. następujące kategorie kosztów (jeżeli dotyczy):

 • koszty personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie grantu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w ramach grantu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby,
 • koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do realizacji działań związanych z grantem, np. kierownik jednostki),
 • koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym ta dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania jednostki,
 • koszty obsługi księgowej,
 • koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne),
 • wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz grantu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego,
 • działania informacyjno-promocyjne (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej dotyczącej grantu, plakaty, ulotki, itp.),
 • amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby osób odpowiedzialnych za zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie grantu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w ramach grantu,
 • opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną,
 • koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu,
 • koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną grantu,
 • koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną grantu,
 • koszty ubezpieczeń majątkowych,
 • koszty ochrony,
 • koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną grantu w tym środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych pomieszczeń,
 • koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

 

Jaka jest różnica między innowacją a innowacją społeczną?

W ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii udziela grantów na tzw. innowacje społeczne, które są rozumiane jako nowe, bardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów społecznych (definicja zgodna z Regulaminem konkursu na inkubację innowacji społecznych nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15), w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Zgodnie z ww. Regulaminem Innowacja to tworzenie i testowanie nowych rozwiązań lub usprawnianie już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za mniej”. Innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej. Sam termin innowacji, zapożyczony z sektora technologicznego, stał się odpowiedzią na liczne problemy i kryzysy społeczne zachodzące w UE, tj.: kryzys ekonomiczny, starzenie się społeczeństw, napływ imigrantów, zwiększające się nierówności, zmiany klimatyczne, ale i spadek społecznego zaufania do klasy politycznej, który utrudnia wdrażanie skutecznych rozwiązań. Sytuacja wymaga podjęcia ryzyka i poszukiwania nowych podejść oraz instrumentów, które pozwolą szybciej, taniej i wydajniej rozwiązywać zagadnienia obejmowane przez EFS.

 

Zajmuję się edukacją nauczycieli/naukami sądowymi – czy innowacja może być skierowana do nauczycieli/biegłych sądowych?

W ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” nie ma ograniczeń co do grupy użytkowników i/lub odbiorców innowacji. Innowacje społeczne w obszarze kształcenia ustawicznego powinny prowadzić do zmiany sposobu myślenia o rozszerzaniu oraz zdobywaniu nowych kompetencji i kwalifikacji przez osoby dorosłe. W ramach tematu szczególnie istotne będą rozwiązania, które odpowiadają na poniższe wyzwania:

 • w przypadku osób pracujących, wykształcenie ma dużo większe znaczenie dla aktywności edukacyjnej niż wiek. Wraz z wiekiem aktywność szkoleniowa osób wykształconych wzrasta, natomiast osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym i z wykształceniem średnim najrzadziej znajdują pracę. Brakuje zatem rozwiązań skierowanych w szczególności do osób o niższym poziomie wykształcenia oraz będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
 • ponieważ duże lub średnie przedsiębiorstwa częściej inwestują w kapitał ludzki, brakuje rozwiązań kierowanych w szczególności do MŚP, gdzie liczba działań podnoszących kwalifikacje jest ograniczona,
 • zarówno wśród pracowników, jak również samych pracodawców, brakuje przekonania, że uczestnictwo w szkoleniach i kształceniu ustawicznym jest inwestycją przynoszącą długoterminowe korzyści.

 

Czym w ramach projektu będzie innowacja? Czy będą to:
a. znane zagadnienia uczone nowymi metodami?
b. nowe zagadnienia uczone starymi metodami (np. innowacyjna tematyka przekazywana na kursie/szkoleniu)?
c. jedynie nowe zagadnienia uczone nowymi metodami?

Zgodnie z Regulaminem konkursu na inkubację innowacji społecznych nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15, innowacje społeczne – mają to być rozwiązania efektywne, nowatorskie, odpowiadające na rzeczywiste potrzeby społeczne, zwiększające społeczny potencjał do działania i prowadzące od pomysłu do jego wdrożenia. W opracowaniu TEPSIE (źródło: Defining Social Innovation. Part 1, TEPSIE, 2012: http://siresearch.eu/sites/default/files/1.1%20Part%201%20-%20defining%20social%20innovation_0.pdf) za niezbędne elementy towarzyszące wdrażaniu innowacji społecznych uważa się: międzysektorowość, tworzenie nowych relacji, otwartość na współdziałanie, założenie prosumpcji i koprodukcji, oddolność, współzależność, tworzenie nowych możliwości oraz efektywniejsze wykorzystanie środków i zasobów.

faq_innowacja-spoleczna

Zatem każde rozwiązanie, które będzie spełniało warunki opisane powyżej potencjalnie będzie mogło zostać uznane za innowację, niezależnie od metody, czy też np. tematyki szkoleń.

 

Co to jest kształcenie ustawiczne i jak innowacje społeczne mogą wpłynąć na poprawę tego wskaźnika?

W ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii udziela grantów na tzw. innowacje społeczne, będące narzędziem lub rozwiązaniem w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Zgodnie z Regulaminem konkursu na inkubację innowacji społecznych nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15, kształcenie ustawiczne osób dorosłych to wskaźnik uczestnictwa osób w wieku 25–64 lat w kształceniu i szkoleniu, który obejmuje uczenie się w kontekście formalnym i pozaformalnym. Ma w Polsce stosunkowo niską wartość (4,50 % w 2012 r.). Można zaobserwować takie zjawiska jak: mała podaż szkoleń w miejscu pracy, niski poziom zaangażowania pracodawców w szkolenia i kursy dokształcające, ale także niska motywacja pracowników (szczególnie w wieku powyżej 45 lat) do podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Zachodzące zmiany cywilizacyjne wpływają na rynek pracy, który rzadko oferuje pracę „na całe życie”. Innowacje społeczne powinny prowadzić do zmiany sposobu myślenia o rozszerzaniu oraz zdobywaniu nowych kompetencji i kwalifikacji przez osoby dorosłe.

 

Jeżeli w jednej edycji naboru nie uda się otrzymać grantu to czy można w kolejnej edycji poprawić swój uprzednio zgłoszony pomysł?

Zgodnie z zapisem w Procedurach dotyczących realizacji Projektu pod tytułem „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” (§ 5, pkt. 2) każdy Kandydat na Grantobiorcę może złożyć maksymalnie trzy Formularze rekrutacyjne w każdej edycji projektu z zastrzeżeniem, iż każdy Formularz rekrutacyjny będzie opisywał inny pomysł na innowację społeczną.

Oznacza to, iż łącznie w trzech edycjach można złożyć dziewięć Formularzy (3 edycje x 3 Formularze). Przy czym (zgodnie z zapisami Procedur) każdy Formularz rekrutacyjny będzie opisywał inny pomysł na innowację społeczną.

 

Czy istnieje możliwość zakupienia np. 12 laptopów potrzebnych do testowania metody/narzędzia na uczestnikach szkoleń? Co się z laptopami stanie po projekcie?

Środki z grantu mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do opracowania innowacji społecznej i testowania innowacji na założonej grupie użytkowników i odbiorców oraz odpowiednio uzasadnionych przez Grantobiorcę. Co do zasady środki nie są przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego.

 

Czy prawa autorskie pozostają w organizacji [Grantobiorcy]?

Prawa autorskie o charakterze majątkowym na mocy zapisów Umowy o powierzenie grantu są przekazywane do Ministerstwa Rozwoju.

 

Jakie poręczenie jest zobowiązany wnieść Grantobiorca?

Zgodnie z zapisami Procedur dotyczących realizacji Projektu pod tytułem „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” warunkiem wypłaty grantu jest wniesienie przez Grantobiorcę zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego w jednej z następujących form:

a. pieniężnej,
b. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c. gwarancji bankowej,
d. gwarancji ubezpieczeniowej,
e. poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.),
f. weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
g. zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
h. zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu,
i. przewłaszczenia rzeczy ruchomych Grantobiorcy na zabezpieczenie,
j. weksel in blanco.

 

 

 

Czy w ramach projektu koszt delegacji jest traktowany jako koszt kwalifikowalny? Chodzi o dojazd ekspertów na miejsce szkolenia własnym pojazdem, co związane jest ze skróceniem czasu podróży.

Bazując na ogólnych zasadach związanych z refundacją kosztów dojazdu w projektach współfinansowanych ze środków publicznych (projekty współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) wydatki kwalifikowalne są do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze. Istnieje możliwość korzystania ze środków transportu prywatnego (samochód) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego, jednakże tylko do wysokości ceny biletu środkami transportu publicznego na danej trasie.

Czy przedsiębiorca, który uzyska grant na realizację pomysłu na innowację społeczną będzie musiało zapłacić od jego wartości podatek?

Nie. Na mocy art. 17, ust. 1, pkt 53 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1948) są wolne od podatku dochodowego.

Gdy Innowatorem jest osoba fizyczna – czy z tytułu wpłynięcia na jej konto grantu np. 100 tys. jest zobligowana do zgłoszenia tego faktu w Urzędzie  Skarbowym?, czy podlega opodatkowaniu i czy i jak musi „rozliczyć” dotację w ramach ordynacji podatkowej?

Nie. Na mocy art. 21, ust. 1, pkt 137 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1948) są wolne od podatku dochodowego.

Pomysłodawcy będący podmiotami (na przykład Fundacje, Stowarzyszenia, itd.) prowadzące działalność gospodarczą i mogące odliczyć podatek VAT, zwracają się do nas z pytaniem, czy w zw. z tym kwotę grantu mogą traktować jako kwotę netto, tj. zaplanować wydatki w ramach grantu bez podatku VAT.

Zgodnie z ogólną zasadą inkubator musi weryfikować koszty w budżecie innowacji (wskazanym w Specyfikacji innowacji) pod względem ich racjonalności i efektywności. Nie obowiązują w stosunku do grantobiorców Wytyczne kwalifikowalności, w tym w zakresie regulacji dotyczących kwalifikowalności VAT. W konsekwencji nie należy weryfikować kwestii VAT z punktu widzenia kwalifikowalności grantu i kosztów, które się na niego składają. Rozliczenie projektu następuje poprzez efekty.