Wyniki oceny formalnej drugiego naboru Grantobiorców


Poniżej przedstawiamy listę z wynikami oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych zgłoszonych w ramach naboru uzupełniającego do drugiej edycji projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”.

W przypadku pozytywnej oceny formalnej wnioski zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

W przypadku negatywnej oceny formalnej wnioski nie podlegają uzupełnieniu oraz dalszej ocenie.

Jednocześnie przypominamy, że nadal mogą Państwo złożyć Formularz rekrutacyjny w kolejnym naborze zgodnie z §5 – Zasady rekrutacji, pkt. 2: „Każdy Kandydat na Grantobiorcę może złożyć maksymalnie trzy Formularze rekrutacyjne w każdej edycji projektu z zastrzeżeniem, iż każdy Formularz rekrutacyjny będzie opisywał inny pomysł na innowację społeczną”.

Przypominamy również, że mają Państwo możliwość odwołania się od oceny Komisji rekrutacyjnej, zgodnie z §6 – Procedura odwoławcza, pkt. 2:  „Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kandydata na grantobiorcę pisemnej informacji o wynikach oceny. Informacja jest przekazywana Kandydatowi na wskazany adres poczty elektronicznej Kandydata.”

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY – NEGATYWNA OCENA FORMALNA

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY – TABELA POZYTYWNA OCENA FORMALNA