7 maja 2019

Zestaw narzędzi doradczo – coachingowych do wspierania rozwoju klienta posługującego się językiem migowym


Nazwa Innowacji:

Zestaw narzędzi doradczo – coachingowych do wspierania rozwoju klienta posługującego się językiem migowym

Na czym polega innowacja: 

Celem innowacji jest zapoznanie osób niesłyszących z metodami umożliwiającymi własny rozwój. Uczestnicy zyskają wiedzę jak rozpoznawać swoje potrzeby rozwojowe, wyznaczać cele rozwojowe, rozwijać motywację do działania, efektywnie zarządzać czasem, rozwijać twórcze myślenie i dokonywać ewaluacji własnych postępów. Kolejnym celem jest wzrost wiedzy na temat pojęć z obszaru rozwoju osobistego. Specjaliści pracujący z niesłyszącym klientem poprzez poznanie proponowanych metod zdobędą nowe umiejętności pracy w obszarze doradztwa i coachingu oraz rozwiną umiejętności językowe konieczne do skutecznej komunikacji z osobami niesłyszącymi w obszarze rozwoju osobistego.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Osoby niesłyszące, które chcą podjąć pracę w kierunku własnego samorozwoju i/lub mają potrzebę wprowadzenia konstruktywnych zmian w swoim dotychczasowym życiu, ale nie wiedzą jak to zrobić.

Użytkownicy

Użytkownikami produktu wytworzonego w ramach innowacji będą organizacje i instytucje działające w obszarze wspierania osób z niepełnosprawnością słuchową. Wśród nich wymienia się: poradnie psychologiczno – pedagogiczne dla osób niesłyszących i słabosłyszących, ośrodki szkolno-wychowawcze dla osób z wadą słuchu, organizacje pozarządowe wspierające osoby niesłyszące.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Katarzyna Radzińska