Trening Rozwoju Osobistego w Polskim Języku Migowym językiem migowym


Nazwa Innowacji:

Trening Rozwoju Osobistego w Polskim Języku Migowym

Na czym polega innowacja: 

Innowacja społeczna „Trening Rozwoju Osobistego w Polskim Języku Migowym” stanowi zestaw narzędzi doradczo-coachingowych dla osób posługujących się językiem migowym. Celem innowacji jest zapoznanie osób niesłyszących z metodami umożliwiającymi własny rozwój.

Osoby korzystające z „Treningu Rozwoju Osobistego” zyskają wiedzę jak wyznaczać cele, rozwijać motywację, efektywnie zarządzać czasem i dokonywać ewaluacji własnych postępów. Kolejną korzyścią wynikającą ze stosowania innowacji będzie wzrost wiedzy na temat pojęć z obszaru rozwoju osobistego. Specjaliści pracujący z osobami niesłyszącymi, poprzez poznanie proponowanych metod, zdobędą nowe umiejętności pracy w obszarze doradztwa i coachingu oraz rozwiną umiejętności językowe konieczne do skutecznej komunikacji z osobami niesłyszącymi.

Produkt finalny będzie także miał dodatkowy atut edukacyjny w zakresie słownictwa języka migowego w obszarze sektora NGO i ekonomii społecznej dla przyszłych i obecnych tłumaczy języka migowego jak i dla osób uczących się tego języka w celu podwyższenia własnych kompetencji i kwalifikacji.

Upowszechnienie innowacji nastąpi poprzez zamieszczenie Podręcznika Treningu Rozwoju Osobistego w PJM i arkuszy ćwiczeń na stronie internetowej www.cpr.wroclaw.pl z możliwością ich pobrania. Elementy Treningu będą prezentowane poprzez specjalnie w tym celu utworzone kanały na Youtube „Trening Rozwoju Osobistego w Polskim Języku Migowym” oraz „Leksykon pojęć z obszaru rozwoju osobistego w Polskim Języku Migowym”.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

 • Liderzy w środowisku osób niesłyszących
 • Niesłysząca młodzież kończąca szkołę na poziomie średnim ze względu na konieczność podjęcia dalszej decyzji o edukacji
 • Niesłyszący studenci poszukujących różnych dróg własnego rozwoju i wsparcia w momencie zmiany środowiska
 • Osoby niesłyszące, które długotrwale pozostają bierne życiowo i nie podejmują żadnych aktywności
 • Osoby niesłyszące, które mają potrzebę i chęć rozwoju, edukacji, podjęcia pracy, ale potrzebują wsparcia w zaplanowaniu skutecznych działań

Użytkownicy

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne dla osób niesłyszących i słabosłyszących
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze dla osób z wadą słuchu
 • Organizacje pozarządowe wspierające osoby niesłyszące
 • Specjaliście pracujący lub zamierzający podjąć pracę z osobami z niepełnosprawnością słuchową

Udostępniane produkty w ramach licencji 

 • Podręcznik Treningu Rozwoju Osobistego w PJM dostępny na www.cpr.wroclaw.pl
 • Filmy zawierające instrukcje do ćwiczeń w języku migowym na Youtube 
 • Leksykon pojęć z obszaru rozwoju osobistego w PJM dostępny na www.cpr.wroclaw.pl
 • Karty ćwiczeń z elementami graficznymi lub ilustracjami

Galeria

[download id=”4782″] [download id=”6676″]  

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

Autorzy innowacji  

Centrum Psychologii Rehabilitacji Katarzyna Radzińska