Model akwizycji języka obcego a aktywizacja sieci neuronalnych w kontekście koncepcji inteligencji wielorakich


Nazwa Innowacji: 

Model akwizycji języka obcego a aktywizacja sieci neuronalnych w kontekście koncepcji inteligencji wielorakich.

Na czym polega innowacja:

Celem innowacji społecznej jest stworzenie modelu nauczania oraz przyswajania każdego języka obcego, w oparciu o łączenie dotychczasowych zasobów informacji i związków przyczynowo-skutkowych między obszarami wiedzy. Proponowany model ma wpłynąć na szybki wzrost umiejętności komunikacyjnych poprzez dostosowanie treści merytorycznych do preferowanego rodzaju inteligencji danego słuchacza. 

Produktem innowacji jest podręcznik metodyczny dla nauczycieli, który wspiera efektywny proces nauczania osób dorosłych. Opracowanie zawiera instrukcję korzystania i procedurę zastosowania modelu w praktyce – tj. stworzenie trójkąta pedagogicznego, przeprowadzenie progresywnych testów diagnostycznych oraz testów inteligencji. W podręczniku znajdują się scenariusze lekcji wraz z ćwiczeniami praktycznymi oraz prezentacje multimedialne mające rozpowszechnić wiedzę o inteligencjach wielorakich i modelowaniu zdolności nauczania języka obcego – z naciskiem na umiejętność wyszukiwania informacji ze źródeł zewnętrznych z wykorzystaniem nowych technologii. 

Dzięki opracowanym materiałom nauczyciele i lektorzy poszerzą swoją wiedzę na temat neurodydaktyki i teorii inteligencji wielorakich Gardnera. Będą potrafili tę wiedzę przełożyć na działania praktyczne. Innowacja ma wpłynąć na wyeliminowanie bądź zredukowanie zakorzenionych błędów glottodydaktycznych wśród nauczycieli. Zastosowanie modelu wpłynie na zwiększenie chęci samorozwoju wśród użytkowników oraz większe zadowolenie z procesu nauczania. .

Kto może skorzystać

Odbiorcy:

  • Nauczyciele języków obcych
  • Metodycy

Użytkownicy:

  • Ośrodki kształcenia
  • Instytucje dydaktyczno-szkoleniowe
  • Podmioty gospodarcze
  • Ośrodki kształcenia ustawicznego

Udostępniane produkty w ramach licencji 

  • Podręcznik metodyczny dla nauczycieli języków obcych i edukatorów
  • Prezentacje multimedialne

Galeria

[download id=”4776″]

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

Autorzy innowacji  

Lingua Consulting Sp. z o.o., Magdalena Bednarek