Mobilni, czyli aktywni – urządzenia mobilne wspierają aktywne życieNazwa Innowacji:

Mobilni, czyli aktywni – urządzenia mobilne wspierają aktywne życie


Na czym polega innowacja: 

Innowacja ,,Mobilni, czyli aktywni” to zestaw urządzeń mobilnych do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem cyfrowym, a przez to zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Ma na celu służyć trenerom takich osób jako zintegrowany podręcznik trenera TIK. Jest unikalnym narzędziem pracy w zakresie edukacji dorosłych, które w komplementarny sposób przedstawia program, metody, formy, netografię i scenariusze zajęć z zakresu wykorzystania mobilnych urządzeń cyfrowych.

Innowacja uwzględnia zróżnicowane możliwości odbiorców działań szkoleniowych i dostarcza trenerom/edukatorom właściwych metod nauczania służących przełamywaniu barier psychologicznych i budujących postawę gotowości do podejmowania nauki nowych umiejętności u osób dorosłych, kobiet i mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Podręcznik trenera TIK składa się z: programu nauczania w zakresie korzystania z dotykowych urządzeń mobilnych służących pobudzaniu aktywności w życiu zawodowym i prywatnym; poradnika metodycznego w zakresie korzystania z dotykowych urządzeń mobilnych oraz rozwijania umiejętności dalszego samokształcenia, uwzględniający różne postawy osób dorosłych (zależne od wieku, wykształcenia itp.) wobec możliwości, jakie niosą mobilne urządzenia cyfrowe; 10 scenariuszy zajęć/treningów, z których każdy będzie trwał po 60 minut i będzie kształcił umiejętność korzystania z konkretnego narzędzia/aplikacji lub grupy podobnych aplikacji; załączników do scenariusza – manuala w postaci materiałów graficznych dla trenerów w wersji drukowanej i elektronicznej (prezentacje); instrukcji ćwiczeń prowadzonych w ramach zajęć, stanowiące kolejne załączniki do scenariuszy; testów ex ante i ex post dla uczestników szkoleń.


Kto może skorzystać

Odbiorcy

 • Trenerzy
 • Edukatorzy
 • Pracownicy instytucji działających na rzecz kształcenia ustawicznego osób w wieku 45/50+ zagrożonych wykluczeniem cyfrowym .

Użytkownicy

 • Szkoły dla dorosłych
 • Edukatorzy osób dorosłych
 • Świetlice wiejskie
 • Kluby seniorów
 • Stowarzyszenia lokalne
 • Ośrodki Programu Aktywności Lokalnej
 • Uniwersytety Trzeciego Wieku
 • Instytucje kultury
 • Instytucje rynku pracy.

Galeria


Udostępniane produkty w ramach licencji 

 • Zintegrowany podręcznik trenera TIK (format PDF)

[download id=”6548″]

 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.


O autorach innowacji  

Fundacja Szkoła Medialna