7 maja 2019

Mobilni, czyli aktywni – urządzenia mobilne wspierają aktywne życie


Nazwa Innowacji:

Mobilni, czyli aktywni – urządzenia mobilne wspierają aktywne życie

Na czym polega innowacja: 

Innowacja społeczna “Mobilni, czyli aktywni – urządzenia mobilne wspierają aktywne życie” jest propozycją skierowaną do trenerów osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, której celem jest wyposażenie trenerów w zintegrowany podręcznik trenera TIK – unikalne narzędzie pracy w zakresie edukacji dorosłych, która w komplementarny sposób przedstawia program, metody, formy, netografię i scenariusze zajęć z zakresu wykorzystania mobilnych urządzeń cyfrowych – dostępnych dla wszystkich, ale nie wykorzystanych do uświadomionego korzystania w zakresie codziennego życia – korzystania z e-administracji, hobby, pracy i rozwoju zawodowego oraz edukacji. Założeniem Podręcznika trenera TIK jest istotne wsparcie trenerów w procesie motywowania i budowania zainteresowania uczestników szkoleń, wskazywania możliwości smartfona, aplikacji mobilnych oraz wykorzystania internetu, do zwiększania aktywności społecznej osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcami innowacji są trenerzy, edukatorzy, pracownicy instytucji działających na rzecz kształcenia ustawicznego osób w wieku 45/50+ zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, a szczególnie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy, osób z brakami w umiejętności samokształcenia, czyli działających w tym segmencie edukacji ustawicznej osób dorosłych, która jest skierowana przede wszystkim, ale nie wyłącznie do osób bezrobotnych, z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, ale również tych dorosłych, którzy korzystając np. z telefonów komórkowych, nie osiągnęli poziomu nawet świadomej niekompetencji w zakresie możliwości korzystania z aplikacji, które pomagają w codziennym życiu np. mobilna mapa, wyszukiwarka połączeń MPK, PKP, e-zdrowie, zakupy internetowe, e-urzędy, bankowość mobilna itp.

Użytkownicy

Użytkownikami innowacji będą instytucje pracujące z osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem cyfrowym – między innymi, ale nie wyłącznie szkoły dla dorosłych, edukatorzy osób dorosłych, świetlice wiejskie, kluby seniorów, stowarzyszenia lokalne, ośrodki Programu Aktywności Lokalnej, Uniwersytety Trzeciego Wieku, instytucje kultury, instytucje rynku pracy, dla których niniejszy program będzie stanowił istotne, bo merytoryczne wsparcie realizacji zajęć dla dorosłych, którzy nie potrafią w pełni wykorzystać potencjał urządzeń mobilnych w codziennym życiu.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

FUNDACJA SZKOŁA MEDIALNA