MIKOD – model interaktywnego kształcenia osób dorosłych


Nazwa Innowacji:

MIKOD – model interaktywnego kształcenia osób dorosłych

Na czym polega innowacja: 

Celem innowacji jest zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym, poprzez włączenie do powszechnego użytkowania interaktywnego modelu nauczania MIKOD (model interaktywnego kształcenia osób dorosłych), opartego na diagnozie kompetencji społecznych odbiorcy i konstruowaniu zindywidualizowanego programu rozwojowego opartego o tę diagnozę.

MIKOD zakłada wykorzystanie realnych potrzeb uczestników procesu edukacyjnego.

Innowacja opiera się na diagnozie poziomu kompetencji i opracowaniu ćwiczeń celujących w deficytowe postawy, wiedzę i umiejętności. Część warsztatowa zostanie przeniesiona ze sztucznej rzeczywistości szkoleniowej do środowiska uczestnika.

Model interaktywnego kształcenia osób dorosłych wyróżnia się na tle istniejących na rynku programów i modeli szkoleniowych. Przede wszystkim jest on odpowiedzią na zdiagnozowane braki kompetencyjne odbiorców. Jest to model do pracy indywidualnej lub pracy z grupą homogeniczną. Ćwiczenia proponowane uczestnikom konstruowane są specjalnie dla nich przez trenera w oparciu o ich historie i zdiagnozowane trudności. Model jest elastyczny. Można go zastosować w pracy z osobami o niskim poziomie danej kompetencji, jak i posiadającymi dość dobrze rozwinięte umiejętności w konkretnym zakresie.

Kluczowym założeniem modelu MIKOD jest uwzględnienie indywidualnych luk kompetencyjnych odbiorców. Dzięki temu uczestnik nie traci czasu na ćwiczenie umiejętności, które ma dobrze rozwinięte i powtarzanie wiedzy, którą posiada. Skupia się na obszarach, które stanowią dla niego problem.

Efektem zastosowania modelu MIKOD będzie ogólnodostępny i bezpłatny model edukacyjny, który podniesie efektywność kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Na opis modelu MIKOD składają się dwa poziomy dokumentacji:

 1. Podręcznik metodyczny MIKOD czyli dokumentacja modelu wraz z  jego założeniami oraz
 2. Program rozwojowy MIKOD dla osoby indywidualnej lub grupy uczestników.

Do podręcznika dołączono przykładowy program rozwojowy dla kompetencji „Asertywność”.

 Cykl rozwojowy MIKOD opiera się na 11 elementach:

 1. Diagnoza rozwojowa–określenie potrzeb i możliwości, mocnych i słabych stron uczestnika procesu;
 2. Program rozwojowy–dla konkretnego uczestnika lub grupy uczestników;
 3. Szkolenie grupowe/indywidualne;
 4. Ćwiczenia terenowe–na poziomie konkretnej grupy/uczestnika;
 5. Ocena wyników cząstkowa;
 6. Indywidualne konsultacje;
 7. Grupowe konsultacje (w ścieżce grupowej);
 8. Praktyka;
 9. Ocena wyników końcowa;
 10. Szkolenie grupowe podsumowujące;
 11. Wydanie certyfikatów/zaświadczeń o ukończeniu cyklu.

Model dedykowany jest zwłaszcza osobom nieuczestniczącym w kształceniu ustawicznym dla których interaktywność modelu ma być atrakcyjna i stanowić motywator do podjęcia edukacji.

Model jest tak skonstruowany, że będą mogli z niego korzystać również odbiorcy z niepełnosprawnością.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

 • Osoby dorosłe zainteresowana podniesieniem poziomu swoich kompetencji społecznych

Użytkownicy

 • Podmioty prywatne, publiczne i społeczne działające na rzecz edukacji ustawicznej
 • Uczelnie wyższe
 • Firmy szkoleniowe
 • Sektor pozarządowe

Udostępniane produkty w ramach licencji

 1. Podręcznik modelu MIKOD
 2. Program rozwojowy  MIKOD dla kompetencji asertywność.

Galeria

 • Podręcznik

 • Podręcznik – wersja kontrastowa

 

 

Innowacja jest udostępniana nieodpłatnie. Używanie innowacji do celów edukacyjnych i/lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej (licencja niewyłączna w celach niekomercyjnych). Wzór umowy dostępny tutaj.

[download id=”7454″]

[download id=”7456″]

O autorach innowacji  

Iwona Piwowarczyk