7 maja 2019

Improgres. Multimedialny program na rzecz inkluzji osób społecznie wykluczonych.


Nazwa Innowacji: 

Improgres. Multimedialny program na rzecz inkluzji osób społecznie wykluczonych.

Na czym polega innowacja: 

“Improgres. Multimedialny program rozwijający kompetencje intelektualno-społeczne”. Jest to edukacyjny program multimedialny zawierający:
1) charakterystykę zastosowanych narzędzi;
2) zestaw co najmniej 35 gier improwizacyjno-filozoficznych nakierowanych na rozwój istotnych w życiu indywidualnym i zbiorowym kompetencji intelektualno-społecznych,
3) przykładowe filmy pokazujące mechanizmy gier i ich wzorcowe realizacje (14 gier – format mp4, co najmniej 30 minut pełen materiał filmowy.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Potencjalni odbiorcy to osoby gotowe do uczestnictwa (lub uczestniczące) w kształceniu ustawicznym, gotowe poszerzyć swoje edukacyjne doświadczenie o innowacyjne metody pracy w zakresie rozwoju kompetencji intelektualno-społecznych poprzez wykorzystanie technik teatru improwizacji z elementami edukacji filozoficznej.

Użytkownicy

Potencjalni użytkownicy to instytucje i osoby pracujących z różnymi grupami osób dorosłych – centra aktywizacji zawodowej, instytucje kultury, coachowie, psycholodzy, psychoterapeuci, streetworkerzy, miejskie ośrodki pomocy społecznej. Program Improgres ma na celu wzbogacenie stosowanych przez wymienione podmioty metod pracy o gry rozwijające kompetencje intelektualno-społeczne poprzez wykorzystanie technik teatru improwizacji z elementami edukacji filozoficznej.

Udostępniane produkty w ramach licencji 

O autorach innowacji  

Sebastian Wachowiak, Katarzyna Janina Kuczyńska, Monika Katarzyna Reks