23 kwietnia 2019

MIKOD – model interaktywnego kształcenia osób dorosłych

Nazwa Innowacji:

MIKOD – model interaktywnego kształcenia osób dorosłych  czyli przeniesienie praktycznej części procesu edukacyjnego   z warunków laboratoryjnych do realności uczestników.

Na czym polega innowacja: 

MIKOD to model interaktywnego kształcenia osób dorosłych, którego ambitnym celem jest zwiększenie udziału dorosłych osób w Polsce w kształceniu ustawicznym w zakresie kompetencji społecznych.

Analiza przeprowadzona przez innowatora  wskazuje, że nie ma analogicznych ani zbliżonych rozwiązań, ale jest silne zapotrzebowanie na interaktywne formy kształcenia.

Innowator konstatuje, że uczestnicy szkoleń, w szczególności organizowanych w ramach otwartego rynku komercyjnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), kilka lat temu otrzymali bardzo bogatą ofertę gotowych, i często bezpłatnych, kursów o różnorodnej tematyce, w tym z zakresu kompetencji społecznych. Po zakończeniu dofinansowania szkoleń (po perspektywie finansowej POKL 2007 – 2013) motywacja uczestników do edukacji znacznie zmalała, co dotkliwie odczuły firmy szkoleniowe.

Istotnym problemem kształcenia jest również brak motywacji do uczenia się przez całe życie (LLL). Udział osób dorosłych w edukacji ustawicznej jest w Polsce o połowę niższy niż średnia dla Unii Europejskiej.

Zdaniem  autorki innowacji wyżej opisane problemy można zniwelować poprzez zastosowanie w praktyce modelu MIKOD.

Na opis modelu MIKOD składają się dwa poziomy dokumentacji:

 1. Podręcznik metodyczny MIKOD czyli dokumentacja modelu wraz z  jego założeniami oraz
 2. Program rozwojowy MIKOD dla osoby indywidualnej lub grupy uczestników.

Do podręcznika dołączono przykładowy program rozwojowy dla kompetencji „Asertywność”.

 Cykl rozwojowy MIKOD opiera się na 11 elementach:

 1. Diagnoza rozwojowa–określenie potrzeb i możliwości, mocnych i słabych stron uczestnika procesu;
 2. Program rozwojowy–dla konkretnego uczestnika lub grupy uczestników;
 3. Szkolenie grupowe/indywidualne;
 4. Ćwiczenia terenowe–na poziomie konkretnej grupy/uczestnika;
 5. Ocena wyników cząstkowa;
 6. Indywidualne konsultacje;
 7. Grupowe konsultacje (w ścieżce grupowej);
 8. Praktyka;
 9. Ocena wyników końcowa;
 10. Szkolenie grupowe podsumowujące;
 11. Wydanie certyfikatów/zaświadczeń o ukończeniu cyklu.

Model dedykowany jest zwłaszcza osobom nieuczestniczącym w kształceniu ustawicznym dla których interaktywność modelu ma być atrakcyjna i stanowić motywator do podjęcia edukacji.

Model jest tak skonstruowany, że będą mogli z niego korzystać również odbiorcy z niepełnosprawnością.

Kto może skorzystać

Odbiorcy

Odbiorcą modelu MIKOD może być każda osoba dorosła, która byłaby zainteresowana podniesieniem poziomu swoich kompetencji społecznych.  W szczególności model dedykowany jest osobom:

1. Nie uczestniczącym w kształceniu ustawicznym dla których interaktywność modelu ma być atrakcyjna i stanowić motywator do podjęcia edukacji.

2. Diagnozującym u siebie potrzebę podniesienia kompetencji społecznych – zarówno w wymiarze formalnym (np. uzyskały taką informację od specjalisty) lub nieformalnym (same na co dzień zauważają własne braki w funkcjonowaniu społecznym np. nie realizują swoich potrzeb zawodowych lub życiowych, wchodzą w konflikty z innymi, itd.).

 

Użytkownicy

Modelu MIKOD będzie wykorzystywany przez osoby i podmioty (prywatne, publiczne i społeczne) działające w obszarze i na rzecz edukacji ustawicznej osób dorosłych w zakresie kompetencji społecznych.

Z MIKOD korzystać mogą także przedstawiciele sektora pozarządowego. Warto zaznaczyć, że edukacja to podstawowy obszar działalności 15% polskich organizacji NGO, czyli ok. 17,5 tys. podmiotów.

MIKOD dostępny będzie dla szerokiej rzeszy freelancerów, trenerów, doradców, mentorów, coachów i innych profesjonalistów zajmujących się w niesformalizowanej formie kształceniem ustawicznym osób dorosłych.

Udostępniane produkty w ramach licencji

 1. Podręcznik modelu MIKOD
 2. Program rozwojowy  MIKOD dla kompetencji asertywność.

O autorach innowacji  

Iwona Piwowarczyk